عملیات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، سیویل، محوطه‌سازی و عملیات تکمیلی کارخانه شکر فارابی

محل اجرا: اهواز – ۳۰ کیلومتری جاده آبادان
کارفرما: شرکت فالق صنعت
مدت پروژه: ۱۳۸۶ – ۱۳۸۴ (۱۹ ماه)
زمینه فعالیت‌های پروژه:

  • کلیه عملیات محوطه‌سازی
  • عملیات تاسیسات دفنی و تاسیسات برقی
  • اجرای کانال آب خام
  • کوره آهک
  • ساختمان شیرآهک
  • اجرای پایپ و کیبل رک‌ها
  • سوخت و ملاس
  • حوضچه ترسیب