اجرای پل ترکه ای تقاطع خیابان ولیعصر – چمران با راست گردهای مربوطه

محل اجرا: چهارراه پارک وی
کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
مدت پروژه: ۱۳۷۶ – ۱۳۷۵ (۱۴ ماه)
زمینه فعالیت‌های پروژه:

  • کلیه عملیات خاکی
  • پایه‌ها
  • عرشه
  • دکل‌ها
  • کابل‌کشی
  • تعریض چهارراه و اجرای راستگردهای مربوطه
  • دیواره‌های سنگی اطراف چهارراه